Rozporządzenie Parlamentu EU i Rady UE

Rozporządzenie Parlamentu EU i Rady UE

Szanowni Państwo,

Końcem zeszłego roku uchwalono i opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz  zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii 

Rozporządzenie

Rozporządzenie określa ogólne zasady, które mają zapewnić równy i niedyskryminujący dostęp do Internetu. Rozporządzenie obowiązuje na terenie wszystkich państw UE bezpośrednio, co oznacza, że automatycznie staje się elementem polskiego porządku prawnego i nie wymaga do tego jakichkolwiek dalszych działań władz krajowych. Rozporządzenie stosuje się od 30 kwietnia 2016 r. i dotyczy umów zawartych lub przedłużonych po dniu 29 listopada 2015 r. Rozporządzenie wymaga, aby każda umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu zawierała następujące elementy:

a) informację o tym, w jaki sposób środki zarządzania ruchem stosowane przez tego dostawcę mogłyby wpłynąć na jakość usług dostępu do internetu, prywatność użytkowników końcowych i ochronę jego danych osobowych;

b) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki sposób limity ilości danych, prędkość oraz inne parametry jakości usług mogą w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do internetu, a w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji i usług;

c) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki sposób którekolwiek usługi, o których mowa w art. 3 ust. 5, z których korzysta użytkownik końcowy, mogłyby w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do internetu świadczone na rzecz tego użytkownika końcowego;

d) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie dotyczące minimalnych, zwykle dostępnych, maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do internetu w przypadku sieci stacjonarnych lub dotyczące szacunkowych maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do internetu w przypadku sieci ruchomych oraz tego, w jaki sposób znaczne odstępstwa od odpowiednich deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych mogłyby wpływać na korzystanie przez użytkowników końcowych z praw określonych w art. 3 ust. 1;

e) jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, jakie środki ochrony prawnej przysługują konsumentowi zgodnie z prawem krajowym w przypadku jakichkolwiek stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi a wykonaniem opisanym zgodnie z lit. a)–d). Realizując powyższe zalecenia Regulamin Usług Telekomunikacyjnych został rozszerzony o następujące pozycje:

Ad. a) Par. 3 p. 8: W celu pomiaru i organizacji ruchu w Sieci oraz dla zapewnienia gwarantowanej jakości Usług, Dostawca usług za pomocą odpowiednich narzędzi prowadzi stały monitoring obciążenia Sieci w charakterystycznych jej punktach lub na styku z sieciami innych operatorów. Monitorowanie nie wpływa na jakość świadczonych Usług, prywatność Abonenta i ochronę jego danych osobowych.

Ad. b) Par. 3 p.2: Zależnie od wybranej przez Abonenta oferty, prędkość pobierania i wysyłania danych różni się. Przykładowo, plik wideo o rozmiarze 1 GB zostanie pobrany w czasie: 1 min 22 s dla Usługi, której prędkość pobierania wynosi 100 Mb/s lub 14 min 5 s dla Usługi, której prędkość pobierania wynosi 10 Mb/s przy maksymalnej dostępnej prędkości pobierania danych. Przy przepustowości na poziomie minimalnym, czas pobierania będzie odpowiednio dłuższy, zgodnie parametrami wskazanymi w ust. 2. Prędkość wysyłania danych również różni się w zależności od wyboru oferty. Wybór Usługi o przepustowości pobierania niższej niż 10 Mb/s może uniemożliwić korzystanie z niektórych treści i aplikacji wymagających wyższych przepustowości, takich jak odtwarzanie on-line treści w jakości HD, korzystanie z komunikatorów przesyłających obraz w jakości HD lub granie w niektóre gry on-line.

Par. 3 p.3: Dostawca usług nie stosuje limitu ilości pobierania i wysyłania danych

Ad. c) Par. 3 p. 4: Korzystanie z innych Usług świadczonych przez Dostawcę usług za pomocą Sieci nie ma wpływu na prędkość pobierania i wysyłania danych w ramach Usługi dostępu do Internetu. Dostawca usług świadczy inne Usługi wyłącznie wtedy, gdy przepustowość Sieci umożliwia równoczesne korzystanie ze wszystkich Usług pozostaje bez wpływu na ich jakość.

Ad. d) Par. 3 p.1: Dostawca usług gwarantuje jakość parametrów przepustowości Usługi dostępu do Internetu dla danych wysyłanych i odbieranych dla Usług świadczonych na minimalnym poziomie 50 % deklarowanej w Umowie prędkości dla Usługi świadczonej w technologii światłowodowej (FTTH lub FTTB) oraz na poziomie 20 % dla Usługi świadczonej w pozostałych technologiach. Deklarowana w Umowie prędkość pobierania i wysyłania danych stanowi prędkość maksymalną. Zwykle dostępna prędkość mieści się w przedziale prędkości minimalnej i deklarowanej (maksymalnej). Prędkości pobierania danych i prędkości wysyłania danych, mierzone są za pomocą testów dostępnych na stronie internetowej pod adresem http://test.iwacom.pl, za pomocą urządzenia serwisowego Dostawcy usług podłączonego do Sprzętu w Lokalu Abonenta. Jakość parametrów Usługi jest gwarantowana na odcinku od routera brzegowego Dostawcy usług do Zakończenia Sieci w Lokalu Abonenta. W razie niezachowania parametrów, o których mowa powyżej, dostęp do informacji i treści oraz możliwość ich rozpowszechniania, a także możliwość korzystania z niektórych aplikacji i usług mogą być ograniczone. Niezachowanie powyższych parametrów przepustowości stanowi nienależyte wykonanie Umowy, za które Dostawca usług ponosi odpowiedzialność zgodnie z § 11.

Ad. e) dotychczasowa wersja Regulaminu zawiera odpowiednie zapisy dotyczące przysługujących środków ochrony prawnej i nie wymagały one zmian lub aktualizacji zgodnie z art.60a ust. 3a Prawa telekomunikacyjnego informacja o zmianach zostaje opublikowana w uproszczonym trybie, tj. poprzez podanie do publicznej wiadomości (opublikowanie na stronie internetowej) treści proponowanych zmian z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed ich wejściem w życie.

W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Abonent ma prawo do pisemnego wypowiedzenia obowiązującej go umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przy czym ewentualne wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z koniecznością zwrotu udzielonych mu ulg, a to z uwagi na to, że zmiany wynikają wyłącznie ze zmiany przepisów prawa. Operator wyznacza termin na złożenie takiego wypowiedzenia do 30 kwietnia 2016r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 

Zarząd IWACOM Sp. z o.o.     

 

Pracujemy dla:

O nas
IWACOM świadczy kompleksowe usługi w zakresie Internetu, komputerów i rozwiązań IT w biznesie.
Nasze obszary działania to:
 • dostęp do Internetu
 • telefonia VoIP
 • budowa profesjonalnych witryn internetowych
  i rozwiązań e-commerce
 • budowa aplikacji na indywidualne zamówienie
 • konsulting w zakresie IT;
 • doradztwo i dostawa sprzętu komputerowego
 • projektowanie i wykonawstwo instalacji sieci LAN
  i WAN, w technologiach kablowych i bezprzewodowych
 • outsourcing rozwiązań informatycznych
Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą...


Kontakt
IWACOM Sp. z o.o.
ul. Rewolucji 1905 r. nr 4
90-273 Łódź

  Tel.: 42 233 55 55 / 42 630 05 56
  e-mail: biuro@iwacom.pl

Polityka prywatności | Mapa strony | Pliki cookies